OZO – Technické revize domovních čistíren odpadních vod


U čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel (EO) povolených na ohlášku podle § 15a novely vodního zákona, musí být prováděna revize odborně způsobilou osobou (OZO) v rozsahu a četnosti dle § 59 vodního zákona. První revizi je nutné provést do 6-ti měsíců od uvedení ČOV do provozu. Následné revize se provádějí v četnosti 1× za 2 roky.


Nabízíme provedení revize dle vodního zákona na čistírny odpadních vod povolených ohlášením. Během revize bude provedena kontrola dokumentace (povolení, provozní řád, provozní deník apod.). Dále provedeme kontrolu technického stavu čistírny a biologické funkce ČOV včetně fotodokumentace. Výsledkem provedené revize je protokol, který musí být do konce kalendářního roku, ve kterém vzniká povinnost revizi udělat, doručen příslušnému vodoprávnímu úřadu.


Proč revize právě od nás? Protože od nás máte při provádění revize vždy přidanou hodnotu. Jelikož provádíme i servis čistíren, jsme schopni v případě problémů s čistírnou navrhnout způsob nápravy a také nápravu zrealizovat.


Pro bližší informace nebo objednání nás kontaktujte